ENERGETSKI EFIKASNE KUĆE

NAJPOSEĆENIJE
PRIJAVITE SE ZA NEWSLETTER
Asset 1

LOKACIJA:

EVROPSKA UNIJA JE UVELIKO USVOJILA VEOMA AMBICIOZE PLANOVE I STANDARDE U ARHITEKTURI SA ASPEKATA ENERGETSKE EFIKASNOSTI NAČINA GRAĐENJA, ZAŠTITE OKOLINE I ODRŽIVOG RAZVOJA.

RAZVOJ EKOLOŠKIH PROMENA, PROGRESIVNO POBOLJŠANJE (STANDARDNIH) TERMIČKIH PERFORMANSI I UVOĐENJE NOVIH VISOKOKVALITETNIH ENERGETSKIH MATERIJALA I SISTEMA, KOJI OMOGUĆAVAJU TERMIČKE UŠTEDE, DOPRINELI SU GRADNJI ENERGETSKI EFIKASNIH OBJEKATA KOJI SU DEFINISANI STANDARDIMA ENERGETSKI EFIKASNIH KUĆA.

Standardi ovih kuća pored ekoloških i ener getski efikasnih zahteva minimiziraju dozvoljenu potrošnju energije za potrebe grejanja i sve ostale energetske potrebe objekata. To je omogućeno propisivanjem niza energetsko efi kasnih poteza i preporuka za upotrebu odgovarajućih materijala i sistema, koje je potrebno predvideti prilikom projektovanja, izvođenja i korišćenja objekata. http://buyprovigilsafe.com/how-to-buy-provigil-online/

Održivost se ne ogleda samo u kvalitetu objeka ta, već i u njihovom pozicioniranju i procesu razvoja. Efi kasnost u upotrebi energije i resursa postala je najvažnije merilo kvaliteta zgrada. Posto ji ogromna razlika između upotrebe zgra da i ostalih predmeta koje svakodnevno ko ristimo. Vivus Mountain View, CA, USA have spearheaded the clinical development of a combination of Phentermine and topiramate for the clinical management of obesity https://adipex-phentermine.net/ Zgrade su čvrsto povezane sa tlom, a samim tim su u tesnoj vezi sa okruženjem iz koga mogu da crpe svu potrebnu energiju.// Više u EKO KUĆI No01

Autor teksta: Redakcija
EKO KUĆA je prvi evropski i regionalni portal koji stručnjacima kao i široj čitalačkoj javnosti, nudi celovite informacije iz svih segmenata eko arhitekture i kulture.
Pogledajte još: