Search
Close this search box.

POSTUPAK DOBIJANJA GRAĐEVINSKE DOZVOLE

NAJPOSEĆENIJE
PRIJAVITE SE ZA NEWSLETTER
Asset 1

LOKACIJA:

PREMA PROCEDURI USPOSTAVLJENOJ NOVIM ZAKONOM O PLANIRANJU I IZGRADNJI, LOKACIJSKA DOZVOLA JE PRVI DOKUMENT KOJI TREBA OBEZBEDITI ZA IZGRADNJU LEGALNOG OBJEKTA. DOBIJA SE NA OSNOVU IDEJNOG REŠENJA I SADRŽI SVE PODATKE POTREBNE ZA IZRADU TEHNIČKE DOKUMENTACIJE GLAVNOG PROJEKTA.

Lokacijska dozvola sadrži sve urbanističke i tehničke uslove i podatke potrebne za izradu glavnog projekta:
1) podatke o investitoru
2) podatke o broju i površini katastarske parcele, osim za linijske infrastrukturne objekte i antenske stubove
3) naziv planskog dokumenta, odnosno urbanističkog projekta na osnovu kojeg se izdaje lokacijska dozvola i pravila građenja za zonu ili celinu u kojoj se nalazi predmetna parcela
4) uslove za priključenje na komunalnu, saobraćajnu i drugu infrastrukturu
5) podatke o postojećim objektima na toj parceli koje je potrebno ukloniti
6) druge uslove u skladu sa posebnim zakonom Nakon dobijanja lokacijske dozvole pristupa se izradi tehničke dokumentacije (glavni projekat) neophodne za dobijanje gradjevinske dozvole. U gradu Beogradu, za objekte do 800m2 bruto površine Građevinsku dozvolu izdaje nadležni opštinski organ. Za objekte od preko 800m2 bruto površine i objekte infrastrukture, Građevinsku dozvolu izdaje Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove.

Uz zahtev za izdavanje Građevinske dozvole podnosi se:

– Lokacijska dozvola, ne starija od 6 meseci
– Glavni projekat u tri primerka sa izveštajem o izvršenoj tehničkoj kontroli
– dokaz o pravu svojine, odnosno zakupa na građevinskom zemljištu
– dokaz o uređivanju odnosa u pogledu plaćanja naknade za uređenje građevinskog zemljišta
– drugi dokazi određeni urbanističkim planom i Lokacijskom dozvolom (konzervatorski uslovi i sl.)
– dokaz o uplati administrativne takse.

PREMA PROCEDURI USPOSTAVLJENOJ NOVIM ZAKONOM O PLANIRANJU I IZGRADNJI, LOKACIJSKA DOZVOLA JE PRVI DOKUMENT KOJI TREBA OBEZBEDITI ZA IZGRADNJU LEGALNOG OBJEKTA. DOBIJA SE NA OSNOVU IDEJNOG REŠENJA I SADRŽI SVE PODATKE POTREBNE ZA IZRADU TEHNIČKE DOKUMENTACIJE GLAVNOG PROJEKTA.

Građevinska dozvola izdaje se rešenjem u roku od osam dana od dana podnošenja urednog zahteva, uz naknadu stvarnih troškova njenog izdavanja. Sastavni deo rešenja je Glavni projekat. Građevinska dozvola prestaje da važi ako se ne otpočne sa građenjem objekta, odnosno izvođenjem radova u roku od dve godine od dana pravosnažnosti rešenja kojim je izdata Građevinska dozvola. Za potrebe dobijanja Građevinske dozvole investitor angažuje privredno društvo koje ima odgovarajuću licencu i koje je upisano u registar za izradu tehničke dokumentacije na poslovima izrade Glavnog projekta. Glavni projekat u tri primerka sa izveštajem o izvršenoj tehničkoj kontroli prilaže se prilikom podnošenja zahteva za izdavanje građevinske dozvole i mora biti u skladu sa Lokacijskom dozvolom. Glavni projekat izrađuje se za potrebe građenja objekta i pribavljanja građevinske dozvole. Glavni projekat sadrži:

1) situaciono rešenje
2) detaljne inženjerske geološko-geotehničke uslove za izgradnju objekta
3) geodetske podloge
4) podatke o funkcionalnim, konstruktivnim i oblikovnim karakteristikama objekta
5) razradu tehničko-tehnoloških karakteristika objekta sa opremom i instalacijama
6) proračun građevinskih konstrukcija, stabilnosti i sigurnosti objekta
7) rešenje temeljenja objekta
8) podatke o potrebnim geodetskim radovima u toku izgradnje
9) tehničko rešenje infrastrukture sa načinom priključenja i uređenja slobodnih površina
10) uslove zaštite objekta i susednih objekata
11) tehničko-tehnološka i organizaciona rešenja za izgradnju objekta
12) razradu mera za sprečavanje ili smanjenje negativnih uticaja na životnu sredinu kroz odgovarajući tehnološki proces
13) troškove izgradnje i održavanja objekta
14) sve projekte, elaborate i podatke zavisno od namene objekta.

Glavni projekat obavezno sadrži i izjavu odgovornog projektanta i vršioca tehničke kontrole, kojom se potvrđuje da je glavni projekat urađen u skladu sa lokacijskom dozvolom i pravilima struke. Investitor je dužan da pribavi saglasnost na Glavni projekat od nadležnih organa, kada je to predviđeno uslovima sadržanim u Lokacijskoj dozvoli. Nakon dobijanja gradjevinske dozvole, osam dana pre početka gradnje, investitor podnosi Prijavu početka radova organu koji je izdao građevinsku dozvolu i nadležnom građevinskom inspektoru. Prijava sadrži datum početka radova i rok završetka građenja. Tek tada investitor može otpočeti sa gradnjom objekta.

Autor teksta: Redakcija
EKO KUĆA je prvi evropski i regionalni portal koji stručnjacima kao i široj čitalačkoj javnosti, nudi celovite informacije iz svih segmenata eko arhitekture i kulture.
Pogledajte još:
Kuća inovativnosti materijala : SALTVIGA HOUSE
Evolucija industrijske baštine: Cukrarna
Spoj prošlosti i savremenosti: Muzej grada Beograda