Search
Close this search box.
congress

OBJEDINJENA PROCEDURA U POSTUPCIMA UVEDENA NOVIM ZAKONOM O PLANIRANJU I IZGRADNJI

NAJPOSEĆENIJE
PRIJAVITE SE ZA NEWSLETTER
Asset 1

LOKACIJA:

ZAKON O PLANIRANJU I IZGRADNJU PREDVIĐA DA SVAKI POSTUPAK ZA DOBIJANJE GRAĐEVINSKE I UPOTREBNE DOZVOLE ZAPOČNE PODNOŠENJEM ZAHTEVA U ELEKTRONSKOJ FORMI, DA SE RAZMENA DOKUMENATA I PODNESAKA OBAVLJA ELEKTRONSKIM PUTEM, A SVA AKTA SE FORMIRAJU U OBLIKU ELEKTRONSKOG DOKUMENTA. PREDVIĐENI SU I VRLO KRATKI ROKOVI ZA SPROVOĐENJE PROCEDURA, KAO I POKRETANJE PREKRŠAJNOG POSTUPKA OD STRANE NADLEŽNOG ORGANA U SLUČAJU DA IMALAC JAVNIH OVLAŠĆENJA NE POSTUPI PO ZAHTEVU U PREDVIĐENOM ROKU.. Zakon o planiranju i izgradnji uvodi novine u postupku izdavanja građevinske i upotrebne dozvole tako što predviđa da su svi nadležni organi u svim nivoima vlasti (republička, pokrajinska, lokalna) dužni da odrede ili formiraju posebnu organizacionu celinu u svom sastavu koja sprovodi objedinjenu proceduru za: izdavanje lokacijskih uslova, izdavanje građevinske dozvole, prijavu radova, izdavanje upotrebne dozvole, pribavljanje uslova za projektovanje, odnosno priključenje na infrastrukturu i pribavljanje drugih dokumenata koje izdaju imaoci javnih ovlašćenja, a koji su vezani za navedene postupke. Svaki postupak započinje podnošenjem zahteva u elektronskoj formi. Razmena dokumenata i podnesaka obavlja se elektronskim putem, a sva akta se formiraju u obliku elektronskog dokumenta. Predviđeni su i vrlo kratki rokovi za sprovođenje procedura, kao i pokretanje prekršajnog postupka od strane nadležnog organa u slučaju da imalac javnih ovlašćenja ne postupi po zahtevu u predviđenom roku.
Predviđeno je da nadležni organ:
1) po zahtevu za izdavanje lokacijskih uslova te uslove izdaje najkasnije u roku od pet radnih dana od pribavljanja svih uslova, isprava i drugih dokumenata.
2) po zahtevu za izdavanje građevinske dozvole, dozvolu izdaje najkasnije u roku od pet radnih dana od dana podnošenja zahteva za izdavanje građevinske dozvole.
3) po prijavi radova, potvrđuje njen prijem prijave bez odlaganja, osim ako se uz prijavu radova podnosi sredstvo obezbeđenja iz člana 98. Zakona, u kom slučaju nakon provere valjanosti sredstva obezbeđenja prijavu radova potvrđuje, odnosno odbacuje rešenjem, u roku od pet radnih dana.
4) po zahtevu za priključenje objekta na infrastrukturu, upućuje taj zahtev imaocu javnih ovlašćenja u roku od tri radna dana od dana podnošenja zahteva.
5) po zahtevu za izdavanje upotrebne dozvole, dozvolu izdaje najkasnije u roku od pet radnih dana od dana podnošenja zahteva za izdavanje upotrebne dozvole.
6) po zahtevu za izdavanje rešenja iz člana 145. ovog Zakona rešenje izdaje najkasnije u roku od pet radnih dana od dana podnošenja zahteva.
U okviru rokova propisanih u stavu 1. ovog člana, nadležni organ je dužan da po službenoj dužnosti, u ime i za račun podnosioca zahteva, pribavlja sve akte, uslove i druga dokumenta koje izdaju imaoci javnih ovlašćenja, a uslov su za sprovođenje objedinjene procedure. Primerak izdate građevinske dozvole i prijave radova nadležni organ dostavlja građevinskoj inspekciji bez odlaganja.
Nadležni organ koji sprovodi objedinjenu proceduru vrši samo formalnu kontrolu, bez upuštanja u ocenu tehničke dokumentacije ili verodostojnosti dokumenata. Zakon predviđa da su formalni uslovi koje organ proverava: sopstvena nadležnost organa za odlučivanje o predmetu, aktivna legitimacija podnosioca zahteva, urednost zahteva, kompletnost zahteva, da li je plaćena taksa, saglasnost izvoda iz projekta sa lokacijskim uslovima. Ukoliko formalni uslovi nisu ispunjeni, zahtev se odbacuje uz mogućnost da podnosilac podnese novi usaglašen zahtev u roku od 30 dana.
Propisana je i obaveza vođenja registra objedinjenih procedura, i to dva registra – lokalnog registra koji vodi nadležni organ i centralnog registra koji se vodi za celu Republiku. Svaki registar se vodi kao elektronski, javno je dostupan i sadrži bazu podataka o toku svakog pojedinačnog predmeta. Registar objedinjenih procedura vodi lice imenovano kao registrator, koji je dužan da obezbedi objavljivanje lokacijskih uslova, građevinske i upotrebne dozvole u roku od tri dana od dana izdavanja. Registrator takođe može podneti prekršajnu prijavu protiv imaoca javnih ovlašćenja.
Centralni registar vodi Agencija za privredne registre i on objedinjuje podatke iz svih registara sa teritorije RS, koji su dostupni u elektronskoj formi preko interenet stranice Agencije za privredne registre.// Više u EKO KUĆI No16

Autor teksta: Redakcija
EKO KUĆA je prvi evropski i regionalni portal koji stručnjacima kao i široj čitalačkoj javnosti, nudi celovite informacije iz svih segmenata eko arhitekture i kulture.
Pogledajte još:
Grand Palais Ephemere
Casa Rio
Lou Estela