Alumil Exl1

GRAĐENJE OBJEKTA

NAJPOSEĆENIJE
PRIJAVITE SE ZA NEWSLETTER
Asset 1

LOKACIJA:

Nakon podnošenja prijave početka radova organu koji je izdao građevinsku dozvolu i nadležnom građevinskom inspektoru, investitor vrši izbor izvođača radova koji će graditi objekat. Građenje objekata može da vrši privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik, pod uslovom da su upisani u registar za građenje objekata. Investitor sa izabranim izvođačem radova zaključuje ugovor o građenju, ali je moguće da poslovni odnos regulišu i drugačije: zaključenjem ugovora o ortakluku, ugovora o zajedničkoj izgradnji, ugovora o suinvestiranju i drugih zakonom predviđenih ugovora.

Nakon odabira izvođača radova, investitor je obavezan da izvrši pripremu za građenje. U okviru pripreme za građenje su sledeći poslovi:

a) angažovanje ovlašćene geodetske organizacije koja vrši obeležavanje građevinske parcele, obeležavanje regulacionih, nivelacionih i građevinskih linija u skladu sa propisima kojima je uređeno izvođenje geodetskih radova;

b) obeležavanje gradilišta odgovarajućom tablom koja sadrži: podatke o objektu koji se gradi, investitoru, odgovornom projektantu i izvođaču radova, broj građevinske dozvole, datum početka građenja i rok završetka izgradnje.

Kada su pripremni radovi gotovi, angažovani izvođač radova može započeti sa izvođenjem radova. Izvođač radova je dužan da:

1) pre početka radova potpiše glavni projekat;

2) rešenjem odredi odgovornog izvođača radova na gradilištu;

3) odgovornom izvođaču radova obezbedi ugovor o građenju i dokumentaciju na osnovu koje se gradi objekat;

4) obezbedi preventivne mere za bezbedan i zdrav rad, u skladu sa zakonom.

Izvodjač radova je u obavezi da usko sarađuje sa investitorom i da pismeno upozorava investitora o nedostacima u tehničkoj dokumentaciji i nastupanju nepredviđenih okolnosti koje su od uticaja na izvođenje radova i primenu tehničke dokumentacije (promena tehničkih propisa, standarda i normi kvaliteta posle izvršene tehničke kontrole, pojava arheoloških nalazišta, aktiviranje klizišta, pojava podzemnih voda i sl.).

Izvodjač radova odredjuje i imenuje odgovornog izvođača radova na gradilištu koji vodi sve radove na gradilištu i dužan je da:

1) izvodi radove prema dokumentaciji na osnovu koje je izdata građevinska dozvola u skladu sa propisima i standardima,

2) organizuje gradilište na način kojim će obezbediti pristup lokaciji, da obezbedi nesmetano odvijanje saobraćaja i zaštitu okoline za vreme trajanja građenja;

3) obezbedi sigurnost objekta, lica koja se nalaze na gradilištu i okoline (susednih objekata i saobraćajnica);

4) obezbedi dokaz o kvalitetu izvršenih radova, odnosno ugrađenog materijala, instalacija i opreme;

5) vodi građevinski dnevnik, građevinsku knjigu i obezbedi knjigu inspekcije;

6) obezbedi merenja i geodetsko osmatranje ponašanja tla i objekta u toku građenja;

7) obezbedi objekte i okolinu u slučaju prekida radova;

8) na gradilištu obezbedi ugovor o građenju, rešenje o određivanju odgovornog izvođača radova na gradilištu i glavni projekat, odnosno dokumentaciju na osnovu koje se objekat gradi.

Izvođenje radova podrazumeva da se prvo vrši rasčišćavanje terena, pa izrada temelja, a onda stavljanje objekta pod krov – što predstavlja grube građevinske radove, istovremeno se uređuje i postavlja vodovodna, kanalizaciona i strujna mreža koja spaja objekat sa postojećim priključcima, uređuje se odvod atmosferskih voda, a nakon toga se vrše svi unutrašnji radovi u objektu, kao i radovi na fasadi, uređenju dvorišta, postavljanje ograda, uređenje parkinga i ostali radovi.

U toku izgradnje objekta angažuje se i geodetska organizacija koja prati geodetskim snimcima izgradnju objekta od snimka temelja pa do kraja, i to je obavezan deo dokumentacije na gradilištu.

Investitor je obavezan da obezbedi i kvalifikovano lice koje vrši stručni nadzor u toku građenja objekta i koje kontroliše rad angažovanog izvođača radova. Stručni nadzor obuhvata: kontrolu da li se građenje vrši prema tehničkoj dokumentaciji po kojoj je izdata građevinska dozvola; kontrolu i proveru kvaliteta izvođenja svih vrsta radova i primenu propisa, standarda i tehničkih normativa; kontrolu i overu količine izvedenih radova; proveru da li postoje dokazi o kvalitetu materijala, opreme i instalacija koji se ugrađuju; davanje uputstava izvođaču radova; saradnju sa projektantom i rešavanje drugih pitanja koja se pojave u toku izvođenja radova.

U vršenju stručnog nadzora na objektu ne mogu da učestvuju lica koja su zaposlena kod angažovanog izvođača radova na tom objektu, lica koja vrše inspekcijski nadzor, kao i lica koja rade na poslovima izdavanja građevinske dozvole.

Autor teksta: Redakcija
EKO KUĆA je prvi evropski i regionalni portal koji stručnjacima kao i široj čitalačkoj javnosti, nudi celovite informacije iz svih segmenata eko arhitekture i kulture.
Pogledajte još: