Održiva arhitektura -arhitektura sutrašnjice

Period "industrijskog prosperiteta" doprineo je nagloj urbanizaciji i formiranju mnogih gradova i naselja, čiji urbanistički planovi nisu bili bazirani na energetski efi kasnim, ekološkim i održivim principima. Arhitektura dvadesetog veka nije bila ekološki orijentisana, već ju je u globalu odliko vala neracionalnost i potpuno ...

Detaljnije

Prirodom inspirisana kuća

Bračni par arhitekata odlučio je da napravi studio i porodičnu kuću koja će se uklopiti u okruženje pašnjaka u mestu Somerset, Engleska. Projekat za ovu kuću je nastao kao plod dugogodišnjeg bavljenja konceptom i formom održive arhitekture studija Marka ...

Detaljnije

Ekološke kuće

Tehnološki i industrijski razvoj tokom 20. veka izazvao je takve ekološke poreme ćaje i narušio je eko-sistem, da će biti potrebna sva saznanja i naučni potencijali 21. veka da se saniraju greške iz prethodnog ...

Detaljnije

Showing all 3 results